دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم و نوغانداری

3 ماه پیش
تلفن
دسته بندی
مکان
تهران ، تهران
مهندس کبیر زمردی: 02166069301 - 09354460616 - 09126625703

مدت دوره »2 روز آموزش کاربردی
اعطای گواهینامه معتبر جهت اخذ مجوز و تسهیلات

نوغانداری در ایران
اهمیت اقتصادی و اجتماعی نوغانداری و تولید ابریشم در ایران
اشتغال زایی در نوغانداری
بخش های تخصصی صنعت نوغان ایران
اقتصاد در تولید نهال توت
تقاضای سالیانه تخم نوغان
بازار تخم نوغان
صادر کننده های تخم نوغان
نوغانداری و تولیدات آن:
اهمیت نوغانداری در ایران از دیدگاه پرورش دهندگان کرم ابریشم
مشکلات صنعت نوغانداری
بررسی تولید و بازار پیله و ابریشم در ایران و جهان
بررسی بازار پیله و ابریشم در ایران
تحولات تولید پیله و ابریشم ایران
مراکز تولید ابریشم در ایران
نقاط مثبت تولید پیله و ابریشم در ایران
بازار پیله
روند خرید تضمینی پیله تر
کارخانه های تولید ابریشم
تقاضای سالیانه نخ ابریشم در داخل کشور
نقش مثبت و منفی واسطه ها در تجارت پیله و ابریشم
مقایسه قیمت ابریشم داخلی و خارجی
محصولات ابریشمی در ایران
کشورها و مناطق تولیدکننده عمده ابریشم در جهان
ﺧﺼﻮصیﺎت ﮐﺮم اﺑﺮیﺸﻢ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮورش آن
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮم اﺑﺮیﺸﻢ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاب دوران ﻻروی
ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮم اﺑﺮیﺸﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ایﺮان
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژیﮑﯽ ﮐﺮم اﺑﺮیﺸﻢ
بیولوژی کرم ابریشم
نحوه پرورش کرم ابریشم
تفریخ تخم نوغان :
عملیات پرورش کرم ابریشم
وسایل و ادوات مورد نیاز برای پرورش کرم جوان
تغذیه کرم ابریشم در سنین مختلف
تنیدن پیله ها
برداشت پیله و مراقبت از آن
پیله های تخم گیری
چگونگی عرضه پیله به بازار
بیماری های کرم ابریشم
آفات کرم ابریشم
فواید کرم ابریشم
کاربرد دارویی پیله کرم ابریشم

مهندس کبیر زمردی

آگهی های مرتبط

  • گزارش مشکل آگهی