ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 3 تیر 1396930 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 925 4 تیر 1396930 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 715 4 تیر 1396705 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 810 4 تیر 1396810 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 795 4 تیر 1396785 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 4 تیر 1396800 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 4 تیر 1396800 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 25 خرداد 13961,360 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 1 تیر 13961,555 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 4 تیر 13961,385 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,435 4 تیر 13961,435 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,425 4 تیر 13961,415 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1,450 4 تیر 13961,450 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,405 4 تیر 13961,395 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,355 4 تیر 13961,345 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,425 4 تیر 13961,415 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 1,815 3 تیر 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کنجاله آفتاب 27 خرداد 1396990 توماننمودار کنجاله آفتاب

دانهاي آماده

نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1,355 4 تیر 13961,355 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,225 4 تیر 13961,225 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,215 4 تیر 13961,215 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,405 4 تیر 13961,405 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,305 4 تیر 13961,305 توماننمودار رشد بندرامام

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 16,000 4 تیر 139616,000 توماننمودار پرمنگنات چین
جوش شیرین چینی 1,650 4 تیر 13961,650 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 3,450 4 تیر 13963,450 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 6,750 4 تیر 13966,650 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 12,000 4 تیر 139612,050 توماننمودار متیونین دگوسا

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 2,350 4 تیر 13962,350 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 2,450 4 تیر 13962,450 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 2,250 4 تیر 13962,250 توماننمودار جوجه کاب

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 3,250 4 تیر 13963,400 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 11/5کیلو تبریز 3,550 4 تیر 13963,700 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5کیلو تهران 3,400 4 تیر 13963,550 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 3,450 4 تیر 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 3,450 4 تیر 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 3,280 4 تیر 13963,450 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو تبریز 3,500 4 تیر 13963,650 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 3,350 4 تیر 13963,500 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,250 4 تیر 13963,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,400 4 تیر 13963,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 3,200 4 تیر 13963,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,250 4 تیر 13963,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 3,300 4 تیر 13963,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 3,250 4 تیر 13963,350 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 6,700 4 تیر 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 7,150 4 تیر 13966,750 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 7,270 4 تیر 13967,270 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 7,400 4 تیر 13966,800 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 6,600 4 تیر 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 7,350 4 تیر 13966,650 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 6,790 4 تیر 13966,600 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 7,100 4 تیر 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 7,250 4 تیر 13966,950 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 7,000 4 تیر 13966,450 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 6,700 4 تیر 13966,500 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 7,000 4 تیر 13967,000 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 6,600 4 تیر 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 7,500 4 تیر 13967,400 توماننمودار مرغ کشتار یزد

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 5,000 4 تیر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 5,400 4 تیر 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 4,950 4 تیر 13964,850 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4,900 4 تیر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 5,700 4 تیر 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 4,900 4 تیر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4,900 4 تیر 13964,750 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 4,900 4 تیر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 5,200 4 تیر 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 4,900 4 تیر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 4,900 4 تیر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 5,000 4 تیر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 4,900 4 تیر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4,900 4 تیر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 5,200 4 تیر 13964,850 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 5,000 4 تیر 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4,900 4 تیر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 5,150 4 تیر 13965,050 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 5,000 4 تیر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 5,200 4 تیر 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی یزد