ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 890 29 مرداد 1396925 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 29 مرداد 1396930 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 31 مرداد 1396745 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 775 28 مرداد 1396785 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 725 31 مرداد 1396715 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 775 31 مرداد 1396765 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 765 31 مرداد 1396755 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 21 مرداد 13961,305 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 18 مرداد 13961,510 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا پلت آرژانتین 31 مرداد 13961,405 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 1,320 31 مرداد 13961,320 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا خاوردشت 1,390 31 مرداد 13961,385 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1,380 31 مرداد 13961,380 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,330 31 مرداد 13961,325 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,280 31 مرداد 13961,275 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,350 31 مرداد 13961,345 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 1,710 31 مرداد 13961,710 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 1,140 31 مرداد 13961,140 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,125 31 مرداد 13961,115 توماننمودار کلزا کرمانشاه

دانهاي آماده

نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1,360 31 مرداد 13961,360 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,230 31 مرداد 13961,230 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,220 31 مرداد 13961,220 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,410 31 مرداد 13961,410 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,310 31 مرداد 13961,310 توماننمودار رشد بندرامام

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
ترئونین NB 31 مرداد 13968,800 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 1,920 31 مرداد 13961,900 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 1,600 31 مرداد 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کراید NB فرهمند-مدلل 3,600 31 مرداد 13963,600 توماننمودار کولین کراید NB فرهمند-مدلل
کولین کلراید چینی 3,500 31 مرداد 13963,500 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 6,300 31 مرداد 13966,200 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 12,400 31 مرداد 139612,500 توماننمودار متیونین دگوسا
متیونین ژاپن مدلل 12,100 31 مرداد 139612,100 توماننمودار متیونین ژاپن مدلل

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار بونز 30 مرداد 13963,250 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار نیک چیک 30 مرداد 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 2,350 31 مرداد 13962,400 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 2,450 31 مرداد 13962,500 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 2,200 31 مرداد 13962,250 توماننمودار جوجه گوشتی کاب
جوجه گوشتی کاب سبزدشت 2,350 31 مرداد 13962,400 توماننمودار جوجه گوشتی کاب سبزدشت

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 4,550 31 مرداد 13964,550 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 4,500 31 مرداد 13964,500 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 4,550 31 مرداد 13964,550 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 4,450 31 مرداد 13964,450 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 4,380 31 مرداد 13964,380 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو تبریز 4,500 31 مرداد 13964,500 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 4,450 31 مرداد 13964,450 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 4,250 31 مرداد 13964,300 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 4,400 31 مرداد 13964,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 4,400 31 مرداد 13964,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 4,300 31 مرداد 13964,300 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 4,300 31 مرداد 13964,250 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 4,350 31 مرداد 13964,330 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 4,200 31 مرداد 13964,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 7,500 31 مرداد 13967,500 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 7,670 31 مرداد 13967,670 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 8,020 31 مرداد 13968,020 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 7,700 31 مرداد 13967,700 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 7,100 31 مرداد 13967,100 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 7,450 31 مرداد 13967,450 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 7,900 31 مرداد 13967,900 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 7,700 31 مرداد 13967,700 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 8,100 31 مرداد 13968,100 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 7,500 31 مرداد 13967,500 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 7,350 31 مرداد 13967,300 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 7,700 31 مرداد 13967,700 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 7,300 31 مرداد 13967,200 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 7,550 31 مرداد 13967,550 توماننمودار مرغ کشتار یزد

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 5,500 31 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 5,700 31 مرداد 13965,700 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 5,450 31 مرداد 13965,450 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 5,600 31 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 5,650 31 مرداد 13965,650 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 5,500 31 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 5,750 31 مرداد 13965,750 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 5,500 31 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 5,000 31 مرداد 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 5,500 31 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 5,500 31 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 5,600 31 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 5,650 31 مرداد 13965,650 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 5,300 31 مرداد 13965,300 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 5,500 31 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 5,550 31 مرداد 13965,550 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 5,550 31 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 5,550 31 مرداد 13965,550 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی یزد 5,200 31 مرداد 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی یزد