ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 835 2 اردیبهشت 1396840 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 790 28 فروردین 1396780 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 820 2 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 640 2 اردیبهشت 1396640 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 765 2 اردیبهشت 1396780 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 770 2 اردیبهشت 1396770 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 فروردین 1396770 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 750 2 اردیبهشت 1396755 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 31 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,490 2 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 2 اردیبهشت 13961,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,435 2 اردیبهشت 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,380 2 اردیبهشت 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,475 2 اردیبهشت 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1,392 2 اردیبهشت 13961,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,242 2 اردیبهشت 13961,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,232 2 اردیبهشت 13961,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,482 2 اردیبهشت 13961,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,312 2 اردیبهشت 13961,312 توماننمودار رشد بندرامام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 30 فروردین 139614,550 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 2 اردیبهشت 13968,100 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 2 اردیبهشت 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 2 اردیبهشت 13963,700 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 2 اردیبهشت 13965,750 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 2 اردیبهشت 139612,100 توماننمودار متیونین دگوسا
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 2,050 2 اردیبهشت 13962,100 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 2,150 2 اردیبهشت 13962,200 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 2,000 2 اردیبهشت 13962,050 توماننمودار جوجه کاب
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 2,800 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,000 2 اردیبهشت 13962,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,000 2 اردیبهشت 13962,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2,950 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,000 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2,950 2 اردیبهشت 13962,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2,800 2 اردیبهشت 13962,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 6,100 2 اردیبهشت 13966,100 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 6,140 2 اردیبهشت 13966,140 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 6,970 2 اردیبهشت 13966,970 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 6,400 2 اردیبهشت 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 5,800 2 اردیبهشت 13965,700 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 6,200 2 اردیبهشت 13966,200 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 6,470 2 اردیبهشت 13966,340 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 6,500 2 اردیبهشت 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 6,100 2 اردیبهشت 13966,100 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 6,100 2 اردیبهشت 13966,100 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 6,400 2 اردیبهشت 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 5,800 2 اردیبهشت 13965,800 توماننمودار مرغ کشتار همدان
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 4,600 2 اردیبهشت 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 4,550 2 اردیبهشت 13964,550 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 5,000 2 اردیبهشت 13964,750 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4,350 2 اردیبهشت 13964,350 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 4,500 2 اردیبهشت 13964,500 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 4,400 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4,650 2 اردیبهشت 13964,550 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 4,400 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 4,800 2 اردیبهشت 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 4,400 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 4,400 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 4,500 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 4,400 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4,200 2 اردیبهشت 13964,200 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 4,400 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 4,700 2 اردیبهشت 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4,400 2 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 4,500 2 اردیبهشت 13964,500 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 4,450 2 اردیبهشت 13964,450 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 4,700 2 اردیبهشت 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی یزد