خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو آرژانتین 1,360 3 روز پیش 1,360 تومان نمودار جو آرژانتین
ذرت اکراین 1,360 4 روز پیش 1,360 تومان نمودار ذرت اکراین
ذرت برزیل دیربارشو 1,360 3 روز پیش 1,360 تومان نمودار ذرت برزیل دیربارشو
سویا اتکا 2,440 4 روز پیش 2,460 تومان نمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 2,620 4 روز پیش 2,620 تومان نمودار سویا اکسدانه
سویا طلای سفید 2,570 4 روز پیش 2,570 تومان نمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2,320 3 روز پیش 2,370 تومان نمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2,320 3 روز پیش 2,370 تومان نمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2,320 3 روز پیش 2,370 تومان نمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2,470 3 روز پیش 2,520 تومان نمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 2,750 3 روز پیش 2,750 تومان نمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 1,660 4 روز پیش 1,760 تومان نمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 1,660 4 روز پیش 1,760 تومان نمودار کلزا یگانه خزر

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار ارومیه 12,400 3 روز پیش 12,400 تومان نمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 12,650 3 روز پیش 12,650 تومان نمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 12,600 3 روز پیش 12,600 تومان نمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 12,000 3 روز پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 12,100 3 روز پیش 12,100 تومان نمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 11,800 3 روز پیش 11,800 تومان نمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 12,050 3 روز پیش 11,900 تومان نمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار گیلان 12,200 3 روز پیش 11,700 تومان نمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار همدان 11,800 3 روز پیش 11,800 تومان نمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 12,500 3 روز پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه گوشتی پلاس 2,700 4 روز پیش 2,450 تومان نمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 2,850 4 روز پیش 2,600 تومان نمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 2,600 4 روز پیش 2,350 تومان نمودار جوجه گوشتی کاب

دانهاي آماده

نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین با دارو 2,861 3 روز پیش 2,861 تومان نمودار آغازین با دارو
آغازین بندرامام 2,831 3 روز پیش 2,831 تومان نمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 با دارو 2,646 3 روز پیش 2,616 تومان نمودار پایانی 1 با دارو
پایانی 1 بندرامام 2,616 3 روز پیش 2,616 تومان نمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 2,520 3 روز پیش 2,520 تومان نمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 2,954 3 روز پیش 2,954 تومان نمودار پیش آغازین بندرامام
رشد با دارو 2,752 3 روز پیش 2,752 تومان نمودار رشد با دارو
رشد بندرامام 2,722 3 روز پیش 2,722 تومان نمودار رشد بندرامام

روغن و اسید چرب

نام محصول قیمت روز گذشته
روغن غنی شده گیاهی کرمانشاه 4,620 3 روز پیش 4,620 تومان نمودار روغن غنی  شده گیاهی کرمانشاه
روغن غنی شده گیاهی سمنان 4,710 3 روز پیش 4,710 تومان نمودار روغن غنی شده گیاهی سمنان

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 6,800 3 روز پیش 6,800 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 6,750 3 روز پیش 6,750 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 6,850 3 روز پیش 6,850 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 6,600 3 روز پیش 6,600 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 6,550 3 روز پیش 6,550 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 6,650 3 روز پیش 6,650 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 6,700 3 روز پیش 6,700 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 6,650 3 روز پیش 6,650 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 6,750 3 روز پیش 6,750 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 6,550 3 روز پیش 6,550 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 6,550 3 روز پیش 6,550 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی ایلام 8,500 3 روز پیش 8,100 تومان نمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی سنندج 8,800 4 روز پیش 8,800 تومان نمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 9,300 3 روز پیش 9,200 تومان نمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی غرب تهران 9,300 3 روز پیش 9,200 تومان نمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 9,300 3 روز پیش 9,300 تومان نمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی کرمانشاه 8,600 3 روز پیش 8,300 تومان نمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 8,700 3 روز پیش 8,700 تومان نمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی لرستان 8,900 3 روز پیش 8,600 تومان نمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 9,000 3 روز پیش 9,000 تومان نمودار مرغ گوشتی مازندران

مکمل و کنسانتره طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
کنسانتره تخم گذار 40% بندرامام 3,032 3 روز پیش 3,032 تومان نمودار کنسانتره تخم گذار 40% بندرامام
کنسانتره گوشتی 40% بندرامام 3,682 3 روز پیش 3,682 تومان نمودار کنسانتره گوشتی 40% بندرامام
کنسانتره گوشتی 40% کرمانشاه 3,802 3 روز پیش 3,802 تومان نمودار کنسانتره  گوشتی 40% کرمانشاه