آخرین درخواست های خرید و فروش

درخواست خرید # 29892

جوجه گوشتی راس

مقدار 13,000 عدد

مکان تهران, ورامین

درخواست خرید # 29891

جوجه گوشتی راس

مقدار 10,000 عدد

مکان اردبیل,

درخواست خرید # 29890

جوجه گوشتی راس

مقدار 20,000 عدد

مکان لرستان, خرم آباد

درخواست خرید # 29889

جوجه گوشتی راس

مقدار 20,000 عدد

مکان اردبیل, مشگین شهر

درخواست خرید # 29888

جوجه تخم گذار ال اس ال

مقدار 8,000 عدد

مکان اردبیل, مشگین شهر

درخواست خرید # 29881

جوجه گوشتی راس

مقدار 7,000 عدد

مکان کرمانشاه,

درخواست خرید # 29880

جوجه گوشتی راس

مقدار 25,000 عدد

مکان خوزستان, باغ ملک

درخواست خرید # 29879

جوجه گوشتی راس

مقدار 40,000 عدد

مکان قزوین,

درخواست خرید # 29878

جوجه گوشتی راس

مقدار 30,000 عدد

مکان مازندران, آمل

درخواست خرید # 29877

جوجه گوشتی راس

مقدار 20,000 عدد

مکان اردبیل, اردبیل

درخواست خرید # 29876

جوجه گوشتی راس

مقدار 22,000 عدد

مکان البرز, اشتهارد

درخواست خرید # 29875

جوجه گوشتی راس

مقدار 5,000 عدد

مکان کرمانشاه, نودشه

درخواست خرید # 29874

جوجه گوشتی راس

مقدار 30,000 عدد

مکان قزوین, تاکستان

درخواست خرید # 29873

جوجه گوشتی راس

مقدار 15,000 عدد

مکان مرکزی, خمین

درخواست خرید # 29872

جوجه گوشتی راس

مقدار 6,000 عدد

مکان کردستان, کامیاران