لیست درخواست های خرید و فروش فیلتر

جوجه گوشتی راس

#29892

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : تهران, ورامین

مقدار 13,000 عدد

اعتبار درخواست : 3 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29891

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : اردبیل,

مقدار 10,000 عدد

اعتبار درخواست : 2 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29890

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : لرستان, خرم آباد

مقدار 20,000 عدد

اعتبار درخواست : 2 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29889

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : اردبیل, مشگین شهر

مقدار 20,000 عدد

اعتبار درخواست : 1 هفته دیگر

جوجه تخم گذار ال اس ال

#29888

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : اردبیل, مشگین شهر

مقدار 8,000 عدد

اعتبار درخواست : 2 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29881

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : کرمانشاه,

مقدار 7,000 عدد

اعتبار درخواست : 3 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29880

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : خوزستان, باغ ملک

مقدار 25,000 عدد

اعتبار درخواست : 3 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29879

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : قزوین,

مقدار 40,000 عدد

اعتبار درخواست : 3 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29878

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : مازندران, آمل

مقدار 30,000 عدد

اعتبار درخواست : 3 روز دیگر

جوجه گوشتی راس

#29877

نوع درخواست : خرید

شرکت / شخص : اعضا ویژه

مکان : اردبیل, اردبیل

مقدار 20,000 عدد

اعتبار درخواست : 3 روز دیگر

فیلتر ها

نوع درخواست :
گروه ها :
محصول :
مقدار :
استان :
شهر :