جدول قیمت تخم مرغ 12کیلو تبریز

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
تخم مرغ 12کیلو تبریز 6,400 14 ساعت پیش 100

نمودار

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 14 ساعت پیش 6,300 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 4 روز پیش 6,450 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 14 ساعت پیش 6,600 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 14 ساعت پیش 6,100 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 14 ساعت پیش 6,350 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 14 ساعت پیش 6,350 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 14 ساعت پیش 6,200 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 14 ساعت پیش 6,400 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 14 ساعت پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 14 ساعت پیش 6,200 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 14 ساعت پیش 6,000 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 14 ساعت پیش 6,300 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 14 ساعت پیش 6,200 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 14 ساعت پیش 6,100 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 14 ساعت پیش 6,200 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 14 ساعت پیش 5,900 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد