جدول قیمت تخم مرغ 12/5کیلو تبریز

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز ۶,۹۰۰ 15 ساعت پیش 200

نمودار

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 15 ساعت پیش ۷,۴۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 15 ساعت پیش ۷,۲۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 15 ساعت پیش ۷,۳۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 15 ساعت پیش ۷,۱۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 15 ساعت پیش ۶,۹۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 15 ساعت پیش ۷,۰۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 15 ساعت پیش ۷,۳۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 15 ساعت پیش ۷,۰۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 15 ساعت پیش ۷,۲۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 15 ساعت پیش ۷,۰۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 15 ساعت پیش ۷,۰۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 15 ساعت پیش ۶,۸۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 15 ساعت پیش ۶,۹۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 15 ساعت پیش ۶,۹۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 15 ساعت پیش ۷,۰۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 15 ساعت پیش ۶,۹۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد