جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو مشهد

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
تخم مرغ 13کیلو مشهد ۴,۹۰۰ 20 ساعت پیش 100

نمودار

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 20 ساعت پیش ۵,۵۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 20 ساعت پیش ۵,۳۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 20 ساعت پیش ۵,۵۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 20 ساعت پیش ۵,۲۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 20 ساعت پیش ۵,۱۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 20 ساعت پیش ۵,۲۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 20 ساعت پیش ۵,۳۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 20 ساعت پیش ۵,۲۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 20 ساعت پیش ۵,۳۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 20 ساعت پیش ۵,۰۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 20 ساعت پیش ۵,۰۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 20 ساعت پیش ۵,۰۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 20 ساعت پیش ۵,۰۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 20 ساعت پیش ۵,۰۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 20 ساعت پیش ۵,۰۵۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 20 ساعت پیش ۴,۹۰۰ تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد