جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو مشهد

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
تخم مرغ 13کیلو مشهد 6,000 1 روز پیش 0

نمودار

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 1 روز پیش 6,750 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 1 روز پیش 6,650 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 1 روز پیش 6,700 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 1 روز پیش 6,450 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 1 روز پیش 6,550 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 1 روز پیش 6,450 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 1 روز پیش 6,600 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 1 روز پیش 6,600 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 1 روز پیش 6,600 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 1 روز پیش 6,300 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 1 روز پیش 6,300 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 1 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 1 روز پیش 6,400 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 1 روز پیش 6,400 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 1 روز پیش 6,400 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 1 روز پیش 6,000 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد