قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 2 مرداد 1396 گذشته
تخم مرغ 11/5کیلو تبریز 5,250 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5کیلو تهران 5,400 1 مرداد 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 5,450 1 مرداد 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 5,100 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 5,150 1 مرداد 13964,930 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو تبریز 5,200 1 مرداد 13964,850 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 5,300 1 مرداد 13965,050 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 4,950 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5,150 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5,000 1 مرداد 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5,000 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5,000 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5,030 1 مرداد 13964,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5,000 1 مرداد 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت تخم مرغ های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.