قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 3 اردیبهشت 1396 گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 2,800 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,000 2 اردیبهشت 13962,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,000 2 اردیبهشت 13962,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2,950 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,000 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2,950 2 اردیبهشت 13962,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2,800 2 اردیبهشت 13962,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت تخم مرغ های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.