قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 3 اردیبهشت 1396 گذشته
پرمنگنات چین 30 فروردین 139614,550 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 2 اردیبهشت 13968,100 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 2 اردیبهشت 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 2 اردیبهشت 13963,700 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 2 اردیبهشت 13965,750 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 2 اردیبهشت 139612,100 توماننمودار متیونین دگوسا
زیر گروه افزودنیها