نمودار

جدول قیمت سویا اکسدانه

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اکسدانه 1,515 3 مرداد 13961,515 تومان

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا برزیل 31 تیر 13961,340 تومان
سویا پلت آرژانتین 1,400 3 مرداد 13961,400 تومان
سویا خاوردشت 1,365 3 مرداد 13961,395 تومان
سویا طلای سفید 1,400 3 مرداد 13961,400 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 1,345 3 مرداد 13961,375 تومان
سویا کلهرامام 1,295 3 مرداد 13961,325 تومان
سویا ناب دانه 1,365 3 مرداد 13961,395 تومان
سویا یگانه خزر 2 مرداد 13961,445 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 985 28 تیر 1396975 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین 2 مرداد 1396710 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت اکراین دیربارشو 720 3 مرداد 1396710 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 3 مرداد 1396765 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 715 3 مرداد 1396755 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 780 3 مرداد 1396780 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 750 3 مرداد 1396750 توماننمودار ذرت روس
سویا اکسدانه 1,515 3 مرداد 13961,515 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 31 تیر 13961,340 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,400 3 مرداد 13961,400 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,365 3 مرداد 13961,395 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1,400 3 مرداد 13961,400 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,345 3 مرداد 13961,375 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,295 3 مرداد 13961,325 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,365 3 مرداد 13961,395 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2 مرداد 13961,445 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 1,815 3 مرداد 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 1,135 3 مرداد 13961,135 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله آفتاب 1 مرداد 1396925 توماننمودار کنجاله آفتاب

آخرین خبرها

tools