نمودار

جدول قیمت سویا ناب دانه

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا ناب دانه 30 دی 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا23 دی 13951,495 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین30 دی 13951,580 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت30 دی 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید23 دی 13951,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه30 دی 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام30 دی 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 30 دی 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 30 دی 1395780 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 30 دی 1395685 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 27 دی 1395775 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 30 دی 1395780 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 30 دی 1395790 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 27 دی 1395775 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 23 دی 13951,495 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 30 دی 13951,580 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 30 دی 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 23 دی 13951,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 30 دی 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 30 دی 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 30 دی 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا کرمانشاه 30 دی 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله پنبه تخته 18 دی 13951,380 توماننمودار کنجاله پنبه تخته
گندم بندر امام 20 دی 13951,110 توماننمودار گندم بندر امام

آخرین خبرها

tools