ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 22 اسفند 1395815 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین دیربارشو 28 اسفند 1395660 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 28 اسفند 1395750 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 28 اسفند 1395835 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 25 اسفند 1395845 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 18 اسفند 1395715 توماننمودار ذرت روس
سویا برزیل 28 اسفند 13951,465 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 28 اسفند 13951,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 28 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 18 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 28 اسفند 13951,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 28 اسفند 13951,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 28 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه
گندم بندر امام 21 اسفند 13951,075 توماننمودار گندم بندر امام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 28 اسفند 13951,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 28 اسفند 13951,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 28 اسفند 13951,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 28 اسفند 13951,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 28 اسفند 13951,312 توماننمودار رشد بندرامام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 21 اسفند 139514,500 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 21 اسفند 13956,700 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 21 اسفند 13951,500 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 21 اسفند 13953,750 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 21 اسفند 13956,250 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 21 اسفند 139512,600 توماننمودار متیونین دگوسا
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 28 اسفند 13951,850 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 28 اسفند 13951,950 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 28 اسفند 13951,800 توماننمودار جوجه کاب
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 28 اسفند 13954,950 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 28 اسفند 13955,250 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 28 اسفند 13954,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 28 اسفند 13956,750 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 28 اسفند 13956,800 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 28 اسفند 13957,060 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 28 اسفند 13956,700 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 28 اسفند 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 28 اسفند 13956,800 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 28 اسفند 13957,380 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 28 اسفند 13957,100 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 28 اسفند 13956,500 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 28 اسفند 13956,630 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 28 اسفند 13957,340 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 28 اسفند 13956,700 توماننمودار مرغ کشتار همدان
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 28 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 28 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 28 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 28 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 28 اسفند 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 28 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 28 اسفند 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 28 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 28 اسفند 13955,150 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 28 اسفند 13954,750 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 28 اسفند 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی یزد