ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 4 اسفند 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 3 اسفند 1395800 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 3 اسفند 1395790 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 4 اسفند 1395622 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 3 اسفند 1395740 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 4 اسفند 1395825 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1 اسفند 1395805 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 3 اسفند 1395735 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 27 بهمن 13951,440 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 1 اسفند 13951,525 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 4 اسفند 13951,495 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 4 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 4 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 4 اسفند 13951,455 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 4 اسفند 13951,425 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 4 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 4 اسفند 13951,180 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 4 اسفند 13951,155 توماننمودار کلزا کرمانشاه
گندم بندر امام 24 بهمن 13951,080 توماننمودار گندم بندر امام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 4 اسفند 13951,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 4 اسفند 13951,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 4 اسفند 13951,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 4 اسفند 13951,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 4 اسفند 13951,312 توماننمودار رشد بندرامام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 4 اسفند 139514,500 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 4 اسفند 13956,900 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 4 اسفند 13951,420 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 4 اسفند 13953,800 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 1 اسفند 13956,950 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 1 اسفند 139513,800 توماننمودار متیونین دگوسا
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 4 اسفند 13951,750 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 4 اسفند 13951,850 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 30 بهمن 13951,550 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 4 اسفند 13951,750 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 4 اسفند 13955,000 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 4 اسفند 13955,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 4 اسفند 13954,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 4 اسفند 13954,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 4 اسفند 13954,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 4 اسفند 13955,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 4 اسفند 13954,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 4 اسفند 13956,900 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 4 اسفند 13957,050 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 4 اسفند 13956,920 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 4 اسفند 13957,000 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 4 اسفند 13956,900 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 4 اسفند 13957,400 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 4 اسفند 13956,850 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 4 اسفند 13957,550 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 4 اسفند 13957,000 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 4 اسفند 13957,000 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 4 اسفند 13957,070 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 4 اسفند 13956,900 توماننمودار مرغ کشتار همدان
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 3 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 4 اسفند 13955,300 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 4 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 4 اسفند 13955,400 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 4 اسفند 13955,500 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4 اسفند 13954,950 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 4 اسفند 13955,100 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 3 اسفند 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 4 اسفند 13955,100 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 4 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 4 اسفند 13955,200 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 4 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4 اسفند 13955,100 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 4 اسفند 13955,100 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 4 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 4 اسفند 13955,100 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 4 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 4 اسفند 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی یزد