ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 30 دی 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 30 دی 1395780 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 30 دی 1395685 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 27 دی 1395775 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 30 دی 1395780 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 30 دی 1395790 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 27 دی 1395775 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 23 دی 13951,495 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 30 دی 13951,580 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 30 دی 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 23 دی 13951,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 30 دی 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 30 دی 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 30 دی 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا کرمانشاه 30 دی 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله پنبه تخته 18 دی 13951,380 توماننمودار کنجاله پنبه تخته
گندم بندر امام 20 دی 13951,110 توماننمودار گندم بندر امام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 30 دی 13951,380 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 30 دی 13951,240 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 30 دی 13951,230 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 30 دی 13951,470 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 30 دی 13951,310 توماننمودار رشد بندرامام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 29 دی 139514,700 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 29 دی 13957,200 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 29 دی 13951,550 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 29 دی 13953,250 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 29 دی 13957,700 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 29 دی 139513,500 توماننمودار متیونین دگوسا
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 29 دی 13952,350 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 29 دی 13952,150 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 30 دی 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 30 دی 13953,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 30 دی 13955,900 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 30 دی 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 30 دی 13956,720 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 30 دی 13956,300 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 30 دی 13955,800 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 30 دی 13956,100 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 30 دی 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 30 دی 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 30 دی 13956,000 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 30 دی 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 30 دی 13956,350 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 30 دی 13955,800 توماننمودار مرغ کشتار همدان
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 29 دی 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 29 دی 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 30 دی 13954,100 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 29 دی 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 29 دی 13954,550 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 30 دی 13954,450 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 29 دی 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 30 دی 13954,150 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 30 دی 13954,450 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 29 دی 13954,550 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 29 دی 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 30 دی 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی یزد