ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 785 29 دی 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 780 27 دی 1395760 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 685 29 دی 1395685 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 27 دی 1395775 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 780 29 دی 1395780 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 790 29 دی 1395790 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 27 دی 1395775 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 23 دی 13951,495 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 16 دی 13951,595 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,580 29 دی 13951,575 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,510 29 دی 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 23 دی 13951,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,475 29 دی 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,450 29 دی 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,495 29 دی 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا کرمانشاه 1,255 29 دی 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله پنبه تخته 18 دی 13951,380 توماننمودار کنجاله پنبه تخته
گندم بندر امام 20 دی 13951,110 توماننمودار گندم بندر امام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1,380 29 دی 13951,380 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,240 29 دی 13951,240 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,230 29 دی 13951,230 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,470 29 دی 13951,470 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,310 29 دی 13951,310 توماننمودار رشد بندرامام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 29 دی 139514,700 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 29 دی 13957,200 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 29 دی 13951,550 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 29 دی 13953,250 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 29 دی 13957,700 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 29 دی 139513,500 توماننمودار متیونین دگوسا
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 29 دی 13952,350 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 29 دی 13952,150 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 3,550 29 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,550 29 دی 13953,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,550 29 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 3,600 29 دی 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,550 29 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 3,550 29 دی 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 3,500 29 دی 13953,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 5,900 29 دی 13955,900 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 6,400 29 دی 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 6,720 29 دی 13956,720 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 6,300 29 دی 13956,300 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 5,800 29 دی 13955,800 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 6,100 29 دی 13956,100 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 6,200 29 دی 13956,070 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 6,400 29 دی 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 6,000 29 دی 13955,900 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 6,200 29 دی 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 6,350 29 دی 13956,350 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 5,800 29 دی 13955,800 توماننمودار مرغ کشتار همدان
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 29 دی 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 29 دی 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4,100 29 دی 13954,000 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 29 دی 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 29 دی 13954,550 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4,450 29 دی 13954,350 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 4,400 29 دی 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 29 دی 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 4,400 29 دی 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 4,400 29 دی 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 4,400 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 4,150 29 دی 13954,050 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4,400 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 4,450 29 دی 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4,400 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 29 دی 13954,550 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 29 دی 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 4,500 29 دی 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی یزد