ساینا مارکت
ساینا مارکت
ساینا مارکت
تلگرام
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 795 1 آذر 1395755 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین دیربارشو 730 9 آذر 1395730 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت برزیل دیربارشو 795 9 آذر 1395795 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 810 9 آذر 1395800 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 800 9 آذر 1395800 توماننمودار ذرت روس
ذرت کرمانشاه 3 آذر 1395830 توماننمودار ذرت کرمانشاه
سویا اتکا 4 آذر 13951,365 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 1,485 7 آذر 13951,485 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 1,445 9 آذر 13951,435 توماننمودار سویا برزیل
سویا خاوردشت 1,475 9 آذر 13951,475 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1 آذر 13951,460 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,395 9 آذر 13951,395 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,362 9 آذر 13951,362 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,447 9 آذر 13951,447 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 1,470 7 آذر 13951,475 توماننمودار سویا یگانه خزر
کنجاله آفتاب 915 4 آذر 1395800 توماننمودار کنجاله آفتاب
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 15,700 1 آذر 139514,900 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 9 آذر 13956,700 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 1,550 7 آذر 13951,250 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 2,900 9 آذر 13952,900 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 5,400 9 آذر 13955,350 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 9 آذر 139513,200 توماننمودار متیونین دگوسا
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه راس 1,900 9 آذر 13951,850 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 1,750 9 آذر 13951,750 توماننمودار جوجه کاب
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 4,000 9 آذر 13953,650 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 4,050 9 آذر 13953,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 4,000 9 آذر 13953,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,950 9 آذر 13953,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 4,050 9 آذر 13953,720 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 3,900 9 آذر 13953,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
تخم مرغ وزن 13کیلو اراک 4,050 9 آذر 13953,550 توماننمودار تخم مرغ وزن 13کیلو اراک
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 6,600 9 آذر 13956,300 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 6,950 9 آذر 13956,640 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 7,130 9 آذر 13957,020 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 7,100 9 آذر 13956,600 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 6,700 9 آذر 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 6,850 9 آذر 13956,450 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 7,180 9 آذر 13956,730 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 7,250 9 آذر 13956,950 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 6,900 9 آذر 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 6,800 9 آذر 13956,450 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 7,150 9 آذر 13956,750 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 7,000 9 آذر 13956,800 توماننمودار مرغ کشتار همدان
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 5,000 9 آذر 13954,950 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 5,200 9 آذر 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 5,000 9 آذر 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 5,300 9 آذر 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 5,200 9 آذر 13955,100 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 5,000 9 آذر 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 5,200 9 آذر 13954,850 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 5,000 9 آذر 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 5,000 9 آذر 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 5,100 9 آذر 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قم 5,000 9 آذر 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 5,300 9 آذر 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4,900 9 آذر 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 5,050 9 آذر 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 5,050 9 آذر 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 5,000 9 آذر 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 4,950 9 آذر 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 5,100 6 آذر 13954,850 توماننمودار مرغ گوشتی همدان