نمودار

جدول قیمت کنجاله پنبه تخته

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 2 اسفند 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 26 بهمن 1395775 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 2 اسفند 1395795 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 2 اسفند 1395625 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 2 اسفند 1395740 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 2 اسفند 1395805 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1 اسفند 1395805 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 1 اسفند 1395735 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 27 بهمن 13951,440 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 19 بهمن 13951,565 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 1 اسفند 13951,525 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 2 اسفند 13951,525 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 2 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 2 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2 اسفند 13951,455 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2 اسفند 13951,425 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 2 اسفند 13951,160 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 2 اسفند 13951,155 توماننمودار کلزا کرمانشاه
گندم بندر امام 24 بهمن 13951,080 توماننمودار گندم بندر امام

آخرین خبرها

tools