نمودار

جدول قیمت مرغ گوشتی غرب تهران

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی غرب تهران 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 29 دی 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 29 دی 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 30 دی 13954,100 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 29 دی 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 29 دی 13954,550 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 30 دی 13954,450 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 29 دی 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 30 دی 13954,150 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 29 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 30 دی 13954,450 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 30 دی 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 29 دی 13954,550 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 29 دی 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 30 دی 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools