جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو اصفهان

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 6,500 9 ساعت پیش 0

نمودار

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 6,800 3 روز پیش 6,800 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 6,750 3 روز پیش 6,750 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 6,850 3 روز پیش 6,850 تومان نمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 6,600 3 روز پیش 6,600 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 6,550 3 روز پیش 6,550 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 6,650 3 روز پیش 6,650 تومان نمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 6,700 3 روز پیش 6,700 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 6,650 3 روز پیش 6,650 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 6,750 3 روز پیش 6,750 تومان نمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 6,550 3 روز پیش 6,550 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 6,550 3 روز پیش 6,550 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 6,500 3 روز پیش 6,500 تومان نمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد