خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
ذرت اکراین 28 فروردین 13981,310 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت برزیل دیربارشو 28 فروردین 13981,360 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
فول فت کرمانشاه 28 فروردین 13984,550 توماننمودار فول فت کرمانشاه

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 12,200 28 فروردین 139812,200 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 12,100 28 فروردین 139812,200 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 12,800 28 فروردین 139812,800 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 12,200 28 فروردین 139812,200 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 12,600 28 فروردین 139812,600 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 11,700 28 فروردین 139811,700 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 11,800 28 فروردین 139812,000 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 11,650 28 فروردین 139811,650 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 11,500 28 فروردین 139811,500 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 12,500 28 فروردین 139812,500 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار همدان 11,400 28 فروردین 139811,400 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 13,050 28 فروردین 139813,050 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 28 فروردین 13982,200 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 28 فروردین 13982,300 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 28 فروردین 13982,100 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,850 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 26 فروردین 13985,900 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,550 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 26 فروردین 13985,650 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 26 فروردین 13985,650 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 26 فروردین 13985,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 26 فروردین 13985,800 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 5,350 28 فروردین 13985,350 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5,400 28 فروردین 13985,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5,600 28 فروردین 13985,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5,500 28 فروردین 13985,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5,400 28 فروردین 13985,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5,500 28 فروردین 13985,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5,300 28 فروردین 13985,300 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 20 فروردین 139857,000 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 27 فروردین 139818,400 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 27 فروردین 13985,100 توماننمودار جوش شیرین ترک
کولین کلراید چینی 27 فروردین 13989,000 توماننمودار کولین کلراید چینی
متیونین دگوسا 27 فروردین 139833,000 توماننمودار متیونین دگوسا

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 27 فروردین 13989,300 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 26 فروردین 13989,400 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 26 فروردین 139810,200 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 8,400 28 فروردین 13988,700 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 26 فروردین 13989,400 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 20 فروردین 13989,000 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 8,800 28 فروردین 13988,900 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 9,200 28 فروردین 13989,200 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 27 فروردین 13989,400 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 9,200 28 فروردین 13989,200 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 9,200 28 فروردین 13989,200 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 9,300 28 فروردین 13989,500 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 8,500 28 فروردین 13988,800 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 8,600 28 فروردین 13988,600 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 27 فروردین 13989,200 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 8,800 28 فروردین 13988,800 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 26 فروردین 13989,900 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 27 فروردین 13989,000 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 27 فروردین 13989,000 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 9,300 28 فروردین 13989,300 توماننمودار مرغ گوشتی یزد