خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
ذرت برزیل دیربارشو 18 آذر 13971,210 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1,260 0 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
سویا طلای سفید 2,590 0 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 18 آذر 13972,440 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 18 آذر 13972,335 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا گنبد 18 آذر 13972,445 توماننمودار سویا گنبد
سویا ناب دانه 18 آذر 13972,475 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 18 آذر 13972,480 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 18 آذر 13972,700 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 18 آذر 13971,660 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 18 آذر 13971,670 توماننمودار کلزا یگانه خزر

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 11,000 18 آذر 139710,400 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 11,200 18 آذر 139710,800 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 11,410 18 آذر 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 11,500 18 آذر 139710,800 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 11,200 18 آذر 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 11,000 18 آذر 139710,900 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 10,500 18 آذر 139710,600 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 11,100 18 آذر 139710,800 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 11,500 18 آذر 139710,950 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 11,000 18 آذر 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 18 آذر 139710,900 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 11,000 18 آذر 139710,500 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 11,300 18 آذر 139711,150 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 18 آذر 13972,750 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 18 آذر 13972,800 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 18 آذر 13972,650 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

دانهاي آماده

نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 18 آذر 13972,458 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 18 آذر 13972,181 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 18 آذر 13972,144 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 18 آذر 13972,547 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 18 آذر 13972,318 توماننمودار رشد بندرامام

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 18 آذر 13978,600 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 18 آذر 13978,400 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 18 آذر 13978,550 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 18 آذر 13978,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 18 آذر 13978,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 18 آذر 13978,150 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 18 آذر 13978,400 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 18 آذر 13978,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 18 آذر 13978,350 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 18 آذر 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 18 آذر 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 18 آذر 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 18 آذر 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 18 آذر 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 18 آذر 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 18 آذر 13977,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 18 آذر 139729,600 توماننمودار پرمنگنات چین
جوش شیرین ترک 18 آذر 13973,900 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 14 آذر 13972,900 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 18 آذر 13977,600 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 18 آذر 13979,900 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 18 آذر 139722,100 توماننمودار متیونین دگوسا

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 18 آذر 13978,200 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 18 آذر 13978,500 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 18 آذر 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 7,800 18 آذر 13977,600 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 18 آذر 13978,500 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 18 آذر 13977,750 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 8,200 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 8,200 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 8,200 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 8,300 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 7,800 18 آذر 13977,600 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 7,900 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 7,800 18 آذر 13977,650 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 7,750 18 آذر 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 18 آذر 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 18 آذر 13977,850 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 8,000 18 آذر 13977,900 توماننمودار مرغ گوشتی یزد