خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 2 اسفند 13971,360 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت امیر آباد 1 اسفند 13971,460 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 2 اسفند 13971,360 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
سویا پلت برزیل 2 اسفند 13972,465 توماننمودار سویا پلت برزیل
کلزا کرمانشاه 2 اسفند 13973,015 توماننمودار کلزا کرمانشاه

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 2 اسفند 139713,500 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 2 اسفند 139713,300 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 2 اسفند 139713,550 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 2 اسفند 139713,400 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 2 اسفند 139713,900 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 2 اسفند 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 2 اسفند 139713,200 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 2 اسفند 139713,150 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 2 اسفند 139714,150 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 2 اسفند 139712,000 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 2 اسفند 139713,000 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 2 اسفند 139713,200 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 2 اسفند 139714,150 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 1 اسفند 13973,350 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 1 اسفند 13973,450 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 1 اسفند 13973,300 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

دانهاي آماده

نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 2 اسفند 13973,052 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 2 اسفند 13972,780 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 2 اسفند 13972,744 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 2 اسفند 13973,140 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 2 اسفند 13972,914 توماننمودار رشد بندرامام

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 1 اسفند 13976,650 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 27 بهمن 13976,300 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 1 اسفند 13976,550 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 1 اسفند 13976,350 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 1 اسفند 13976,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 1 اسفند 13976,300 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 1 اسفند 13976,500 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 1 اسفند 13976,250 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 1 اسفند 13976,450 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 2 اسفند 13976,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 2 اسفند 13976,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 2 اسفند 13976,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2 اسفند 13976,150 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 2 اسفند 13976,250 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2 اسفند 13976,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2 اسفند 13976,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 1 اسفند 139729,100 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 1 اسفند 139712,600 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 1 اسفند 13974,300 توماننمودار جوش شیرین ترک
کولین کلراید چینی 1 اسفند 13975,600 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 24 بهمن 139714,600 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 1 اسفند 139719,100 توماننمودار متیونین دگوسا
متیونین ژاپن 28 بهمن 139718,800 توماننمودار متیونین ژاپن

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 1 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 1 اسفند 139710,000 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 1 اسفند 139710,100 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 2 اسفند 13979,800 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 1 اسفند 139710,000 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 18 بهمن 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 2 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 2 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 1 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 2 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 2 اسفند 139710,100 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 2 اسفند 13979,800 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 2 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 2 اسفند 13979,600 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 24 بهمن 139710,500 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 2 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 2 اسفند 13979,700 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 1 اسفند 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 1 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 2 اسفند 139710,100 توماننمودار مرغ گوشتی یزد