قیمت های روزانه دانهاي آماده

نام محصول 97-12-03 گذشته
آغازین بندرامام 2 اسفند 13973,052 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 2 اسفند 13972,780 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 2 اسفند 13972,744 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 2 اسفند 13973,140 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 2 اسفند 13972,914 توماننمودار رشد بندرامام

لیست کامل محصولات دانهاي آماده

زیر گروه دانهاي آماده