قیمت های روزانه دانهاي آماده

نام محصول 97-07-03 گذشته
آغازین بندرامام 2 مهر 13972,263 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 2 مهر 13972,013 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 2 مهر 13971,975 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 2 مهر 13972,357 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 2 مهر 13972,155 توماننمودار رشد بندرامام

لیست کامل محصولات دانهاي آماده

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
شرکت تکین تجارت توکان
زیر گروه دانهاي آماده
گروه های بازار

اخبار مرتبط