قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 97-07-03 گذشته
ذرت برزیل دیربارشو 1,180 2 مهر 13971,180 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 2 مهر 13971,200 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 2 مهر 13971,200 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 24 شهریور 13972,320 توماننمودار سویا اتکا
سویا طلای سفید 2 مهر 13972,435 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا گنبد 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا گنبد
سویا ناب دانه 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 1 مهر 13972,570 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 2 مهر 13971,660 توماننمودار کلزا کرمانشاه

لیست کامل محصولات خوراک دام و طیور

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

زیر گروه خوراک دام و طیور
کلیه قیمت ها از دفاتر دارای حواله و شرکت های وارد کننده بوده و پایه اصلی قیمت ها به صورت وزن پول اعلام می شود.که برای مشتریان فاقد اعتبار به صورت واریز است قیمت های اعلام شده بدون احتساب کرایه حمل می باشد و همگی تحویل در مبدا هستند
در صورت نیاز مشتری به بار وعده ای بنابر عرف بازار به صورت درصدی روی قیمت پایه کشیده می شود. بعد از اعلام بار به شرکت حواله دار، بارها وارد بندر می شوند .هر بار حدودا یک هفته نوبت بارگیری دارد. در صورت خرید بار مدلل، بارها بدون زمان بارگیری می باشند. بارها در صورت مشکل داشتن زمانی مورد قبول می باشند که بار روی ماشین بوده و مرغدار به بار دست نزده باشد و در صورت تخلیه هرنوع مشکلی به عهده مرغدار می باشد. در صورت نرسیدن بار فقط تا یک هفته حق اعتراض پذیرفته می شود.
گروه های بازار

اخبار مرتبط