قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 97-03-31 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 27 خرداد 13971,075 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 30 خرداد 13971,065 توماننمودار جو نوشهر
ذرت امیر آباد 22 خرداد 13971,200 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 30 خرداد 13971,170 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 30 خرداد 13971,180 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 30 خرداد 13971,195 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 28 خرداد 13972,460 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 30 خرداد 13972,620 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 30 خرداد 13972,510 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 30 خرداد 13972,315 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 30 خرداد 13972,315 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 30 خرداد 13972,315 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 30 خرداد 13972,465 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 30 خرداد 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

لیست کامل محصولات خوراک دام و طیور

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

زیر گروه خوراک دام و طیور
کلیه قیمت ها از دفاتر دارای حواله و شرکت های وارد کننده بوده و پایه اصلی قیمت ها به صورت وزن پول اعلام می شود.که برای مشتریان فاقد اعتبار به صورت واریز است قیمت های اعلام شده بدون احتساب کرایه حمل می باشد و همگی تحویل در مبدا هستند
در صورت نیاز مشتری به بار وعده ای بنابر عرف بازار به صورت درصدی روی قیمت پایه کشیده می شود. بعد از اعلام بار به شرکت حواله دار، بارها وارد بندر می شوند .هر بار حدودا یک هفته نوبت بارگیری دارد. در صورت خرید بار مدلل، بارها بدون زمان بارگیری می باشند. بارها در صورت مشکل داشتن زمانی مورد قبول می باشند که بار روی ماشین بوده و مرغدار به بار دست نزده باشد و در صورت تخلیه هرنوع مشکلی به عهده مرغدار می باشد. در صورت نرسیدن بار فقط تا یک هفته حق اعتراض پذیرفته می شود.
گروه های بازار

اخبار مرتبط