قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 97-12-03 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 2 اسفند 13971,360 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت امیر آباد 1 اسفند 13971,460 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 2 اسفند 13971,360 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
سویا پلت برزیل 2 اسفند 13972,465 توماننمودار سویا پلت برزیل
کلزا کرمانشاه 2 اسفند 13973,015 توماننمودار کلزا کرمانشاه

لیست کامل محصولات خوراک دام و طیور

زیر گروه خوراک دام و طیور
کلیه قیمت ها از دفاتر دارای حواله و شرکت های وارد کننده بوده و پایه اصلی قیمت ها به صورت وزن پول اعلام می شود.که برای مشتریان فاقد اعتبار به صورت واریز است قیمت های اعلام شده بدون احتساب کرایه حمل می باشد و همگی تحویل در مبدا هستند
در صورت نیاز مشتری به بار وعده ای بنابر عرف بازار به صورت درصدی روی قیمت پایه کشیده می شود. بعد از اعلام بار به شرکت حواله دار، بارها وارد بندر می شوند .هر بار حدودا یک هفته نوبت بارگیری دارد. در صورت خرید بار مدلل، بارها بدون زمان بارگیری می باشند. بارها در صورت مشکل داشتن زمانی مورد قبول می باشند که بار روی ماشین بوده و مرغدار به بار دست نزده باشد و در صورت تخلیه هرنوع مشکلی به عهده مرغدار می باشد. در صورت نرسیدن بار فقط تا یک هفته حق اعتراض پذیرفته می شود.