قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 97-09-19 گذشته
ذرت برزیل دیربارشو 18 آذر 13971,210 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1,260 0 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
سویا طلای سفید 2,590 0 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 18 آذر 13972,440 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 18 آذر 13972,335 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا گنبد 18 آذر 13972,445 توماننمودار سویا گنبد
سویا ناب دانه 18 آذر 13972,475 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 18 آذر 13972,480 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 18 آذر 13972,700 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 18 آذر 13971,660 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 18 آذر 13971,670 توماننمودار کلزا یگانه خزر

لیست کامل محصولات خوراک دام و طیور

زیر گروه خوراک دام و طیور
کلیه قیمت ها از دفاتر دارای حواله و شرکت های وارد کننده بوده و پایه اصلی قیمت ها به صورت وزن پول اعلام می شود.که برای مشتریان فاقد اعتبار به صورت واریز است قیمت های اعلام شده بدون احتساب کرایه حمل می باشد و همگی تحویل در مبدا هستند
در صورت نیاز مشتری به بار وعده ای بنابر عرف بازار به صورت درصدی روی قیمت پایه کشیده می شود. بعد از اعلام بار به شرکت حواله دار، بارها وارد بندر می شوند .هر بار حدودا یک هفته نوبت بارگیری دارد. در صورت خرید بار مدلل، بارها بدون زمان بارگیری می باشند. بارها در صورت مشکل داشتن زمانی مورد قبول می باشند که بار روی ماشین بوده و مرغدار به بار دست نزده باشد و در صورت تخلیه هرنوع مشکلی به عهده مرغدار می باشد. در صورت نرسیدن بار فقط تا یک هفته حق اعتراض پذیرفته می شود.