قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 97-04-26 گذشته
پرمنگنات چین 25 تیر 139726,000 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 25 تیر 139714,800 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 25 تیر 13973,050 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 25 تیر 13972,550 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 25 تیر 13976,400 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 23 تیر 13978,900 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 23 تیر 139716,850 توماننمودار متیونین دگوسا

لیست کامل محصولات افزودنیها

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
خوراک دام و طیور
شرکت دانش پژوهان سرزمین
زیر گروه افزودنیها
گروه های بازار

اخبار مرتبط