قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 97-07-03 گذشته
پرمنگنات چین 31 شهریور 139731,100 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 2 مهر 139712,300 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 2 مهر 13973,900 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 2 مهر 13972,800 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 2 مهر 13978,200 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 2 مهر 13979,100 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 2 مهر 139719,500 توماننمودار متیونین دگوسا

لیست کامل محصولات افزودنیها

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
خوراک دام و طیور
شرکت دانش پژوهان سرزمین
زیر گروه افزودنیها
گروه های بازار

اخبار مرتبط