قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 97-09-19 گذشته
پرمنگنات چین 18 آذر 139729,600 توماننمودار پرمنگنات چین
جوش شیرین ترک 18 آذر 13973,900 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 14 آذر 13972,900 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 18 آذر 13977,600 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 18 آذر 13979,900 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 18 آذر 139722,100 توماننمودار متیونین دگوسا

لیست کامل محصولات افزودنیها

زیر گروه افزودنیها