قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 98-01-29 گذشته
پرمنگنات چین 20 فروردین 139857,000 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 27 فروردین 139818,400 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 27 فروردین 13985,100 توماننمودار جوش شیرین ترک
کولین کلراید چینی 27 فروردین 13989,000 توماننمودار کولین کلراید چینی
متیونین دگوسا 27 فروردین 139833,000 توماننمودار متیونین دگوسا

لیست کامل محصولات افزودنیها

زیر گروه افزودنیها