قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 97-12-03 گذشته
پرمنگنات چین 1 اسفند 139729,100 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 1 اسفند 139712,600 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 1 اسفند 13974,300 توماننمودار جوش شیرین ترک
کولین کلراید چینی 1 اسفند 13975,600 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 24 بهمن 139714,600 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 1 اسفند 139719,100 توماننمودار متیونین دگوسا
متیونین ژاپن 28 بهمن 139718,800 توماننمودار متیونین ژاپن

لیست کامل محصولات افزودنیها

زیر گروه افزودنیها