قیمت های روزانه پولت تخم گذار

نام محصول 97-12-03 گذشته
پولت تخم گذار ال اس ال 20,000 2 اسفند 139720,000 توماننمودار پولت تخم گذار ال اس ال
پولت تخم گذار بونز 17,500 2 اسفند 139717,500 توماننمودار پولت تخم گذار بونز
پولت تخم گذار مرغک 18,000 2 اسفند 139718,000 توماننمودار پولت تخم گذار مرغک
پولت تخم گذار نیک چیک 18,000 2 اسفند 139718,000 توماننمودار پولت تخم گذار نیک چیک

لیست کامل محصولات پولت تخم گذار

زیر گروه پولت تخم گذار