قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 97-07-03 گذشته
مرغ کشتار اراک 9,500 2 مهر 13978,400 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 8,500 2 مهر 13978,230 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 8,930 2 مهر 13978,570 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 2 مهر 13978,200 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 7,800 2 مهر 13977,800 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 9,000 2 مهر 13978,100 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 9,400 2 مهر 13978,800 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 8,350 2 مهر 13977,500 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 8,950 2 مهر 13978,600 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 8,930 2 مهر 13978,400 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 7,700 2 مهر 13977,900 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 9,300 2 مهر 13978,200 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 8,950 2 مهر 13978,250 توماننمودار مرغ کشتار یزد

لیست کامل محصولات مرغ كشتار

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
کشتارگاه صنعتی مرغ
زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد
گروه های بازار

اخبار مرتبط