قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 97-12-03 گذشته
مرغ کشتار اراک 2 اسفند 139713,500 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 2 اسفند 139713,300 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 2 اسفند 139713,550 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 2 اسفند 139713,400 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 2 اسفند 139713,900 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 2 اسفند 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 2 اسفند 139713,200 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 2 اسفند 139713,150 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 2 اسفند 139714,150 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 2 اسفند 139712,000 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 2 اسفند 139713,000 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 2 اسفند 139713,200 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 2 اسفند 139714,150 توماننمودار مرغ کشتار یزد

لیست کامل محصولات مرغ كشتار

زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت نقدی اعلام می گردد