قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 97-09-19 گذشته
مرغ کشتار اراک 11,000 18 آذر 139710,400 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 11,200 18 آذر 139710,800 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 11,410 18 آذر 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 11,500 18 آذر 139710,800 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 11,200 18 آذر 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 11,000 18 آذر 139710,900 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 10,500 18 آذر 139710,600 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 11,100 18 آذر 139710,800 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 11,500 18 آذر 139710,950 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 11,000 18 آذر 139711,000 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 18 آذر 139710,900 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 11,000 18 آذر 139710,500 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 11,300 18 آذر 139711,150 توماننمودار مرغ کشتار یزد

لیست کامل محصولات مرغ كشتار

زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد