قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 97-04-26 گذشته
مرغ کشتار اراک 25 تیر 13977,800 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 25 تیر 13977,400 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 25 تیر 13978,170 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 25 تیر 13977,400 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 25 تیر 13977,400 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 25 تیر 13977,600 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 24 تیر 13976,800 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 25 تیر 13977,700 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 25 تیر 13978,000 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 25 تیر 13977,900 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 25 تیر 13977,900 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 25 تیر 13978,100 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 25 تیر 13978,050 توماننمودار مرغ کشتار یزد

لیست کامل محصولات مرغ كشتار

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
کشتارگاه صنعتی مرغ
زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد
گروه های بازار

اخبار مرتبط