قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 98-03-03 گذشته
مرغ گوشتی اراک 30 اردیبهشت 13987,650 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 28 اردیبهشت 13988,000 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 21 اردیبهشت 13987,800 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 2 خرداد 13987,400 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 28 اردیبهشت 13987,800 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 30 اردیبهشت 13987,500 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 1 خرداد 13987,250 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 2 خرداد 13987,800 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 30 اردیبهشت 13987,800 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 2 خرداد 13987,800 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 2 خرداد 13987,800 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 2 خرداد 13987,600 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 2 خرداد 13987,500 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 2 خرداد 13987,700 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 28 اردیبهشت 13988,000 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 2 خرداد 13988,000 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 2 خرداد 13987,850 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 28 اردیبهشت 13988,000 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 30 اردیبهشت 13987,100 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 2 خرداد 13987,800 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

لیست کامل محصولات مرغ زنده

زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت نقدی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد