قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 97-10-29 گذشته
مرغ گوشتی اراک 26 دی 13979,500 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 26 دی 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 19 دی 13978,500 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 27 دی 13978,700 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 26 دی 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 18 دی 13978,800 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 25 دی 13979,300 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 26 دی 13979,300 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 26 دی 13979,400 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 27 دی 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 27 دی 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 27 دی 13979,100 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 27 دی 13978,800 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 27 دی 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 22 دی 13978,800 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 27 دی 13979,000 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 27 دی 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 26 دی 13978,800 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 26 دی 13979,000 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 27 دی 13979,300 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

لیست کامل محصولات مرغ زنده

زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت نقدی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد