قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 98-01-04 گذشته
مرغ گوشتی اراک 25 اسفند 139711,200 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 25 اسفند 139710,500 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی ایلام 28 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 28 اسفند 139710,400 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی سنندج 28 اسفند 139710,000 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 28 اسفند 139710,600 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 25 اسفند 139710,700 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 28 اسفند 139710,600 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 28 اسفند 139710,600 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 28 اسفند 13979,500 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 28 اسفند 139710,000 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 28 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 25 اسفند 139711,200 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 28 اسفند 139710,300 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 28 اسفند 139710,500 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 25 اسفند 139710,500 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 25 اسفند 139710,500 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 28 اسفند 139710,300 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

لیست کامل محصولات مرغ زنده

زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت نقدی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد