قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 97-09-19 گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 18 آذر 13978,600 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 18 آذر 13978,400 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 18 آذر 13978,550 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 18 آذر 13978,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 18 آذر 13978,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 18 آذر 13978,150 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 18 آذر 13978,400 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 18 آذر 13978,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 18 آذر 13978,350 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 18 آذر 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 18 آذر 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 18 آذر 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 18 آذر 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 18 آذر 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 18 آذر 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 18 آذر 13977,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

لیست کامل محصولات تخم مرغ

زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.