قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 97-03-31 گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 28 خرداد 13975,750 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 28 خرداد 13975,600 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 28 خرداد 13975,650 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 28 خرداد 13975,550 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 28 خرداد 13975,480 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 28 خرداد 13975,450 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 28 خرداد 13975,650 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 28 خرداد 13975,550 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 28 خرداد 13975,550 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 30 خرداد 13974,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 30 خرداد 13975,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 29 خرداد 13975,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 30 خرداد 13974,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 30 خرداد 13975,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 30 خرداد 13975,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 30 خرداد 13974,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

لیست کامل محصولات تخم مرغ

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
پخش تخم مرغ علیزاده
تلارنگ
پخش عمده تخم مرغ مقدم
پخش عمده تخم مرغ
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.
گروه های بازار

اخبار مرتبط