قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 97-12-03 گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 1 اسفند 13976,650 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 27 بهمن 13976,300 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 1 اسفند 13976,550 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 1 اسفند 13976,350 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 1 اسفند 13976,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 1 اسفند 13976,300 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 1 اسفند 13976,500 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 1 اسفند 13976,250 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 1 اسفند 13976,450 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 2 اسفند 13976,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 2 اسفند 13976,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 2 اسفند 13976,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2 اسفند 13976,150 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 2 اسفند 13976,250 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2 اسفند 13976,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2 اسفند 13976,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

لیست کامل محصولات تخم مرغ

زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.