قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 97-07-03 گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 1 مهر 13977,000 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 1 مهر 13977,150 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 1 مهر 13976,700 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 1 مهر 13977,000 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 1 مهر 13976,850 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 1 مهر 13976,850 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 1 مهر 13977,100 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 1 مهر 13977,000 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 6,900 2 مهر 13976,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 6,800 2 مهر 13976,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 6,900 2 مهر 13976,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 6,700 2 مهر 13976,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 6,800 2 مهر 13976,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 6,950 2 مهر 13976,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 6,400 2 مهر 13976,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

لیست کامل محصولات تخم مرغ

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
پخش تخم مرغ علیزاده
تلارنگ
پخش عمده تخم مرغ مقدم
پخش عمده تخم مرغ
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.
گروه های بازار

اخبار مرتبط