قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 98-01-29 گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,850 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 26 فروردین 13985,900 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,550 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 26 فروردین 13985,650 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 26 فروردین 13985,650 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 26 فروردین 13985,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 26 فروردین 13985,800 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 5,350 28 فروردین 13985,350 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5,400 28 فروردین 13985,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5,600 28 فروردین 13985,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5,500 28 فروردین 13985,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5,400 28 فروردین 13985,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5,500 28 فروردین 13985,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5,300 28 فروردین 13985,300 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

لیست کامل محصولات تخم مرغ

زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.