قیمت های روزانه دانهاي آماده

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
آغازین بندرامام 1,385 5 مرداد 13961,355 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,245 5 مرداد 13961,225 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,235 5 مرداد 13961,215 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,475 5 مرداد 13961,405 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,315 5 مرداد 13961,305 توماننمودار رشد بندرامام
زیر گروه دانهاي آماده