قیمت های روزانه دانهاي آماده

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
آغازین بندرامام 1,385 7 اردیبهشت 13961,310 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,245 7 اردیبهشت 13961,180 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,235 7 اردیبهشت 13961,170 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,475 7 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,315 7 اردیبهشت 13961,260 توماننمودار رشد بندرامام
زیر گروه دانهاي آماده