قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
پولت تخمگذار ال اس ال 15 اسفند 139511,200 توماننمودار پولت تخمگذار  ال اس ال
پولت تخمگذار بونز 15 اسفند 139511,000 توماننمودار پولت  تخمگذار بونز
پولت تخمگذار نیک چیک 15 اسفند 139511,000 توماننمودار پولت  تخمگذار نیک چیک
پولت تخمگذار های لاین مرغک 15 اسفند 139510,200 توماننمودار پولت  تخمگذار های لاین مرغک
جوجه پلاس 2,250 6 اردیبهشت 13962,050 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه تخمگذار ال اس ال 15 اسفند 13953,200 توماننمودار جوجه تخمگذار ال اس ال
جوجه تخمگذار بونز 15 اسفند 13953,100 توماننمودار جوجه  تخمگذار بونز
جوجه تخمگذار نیک چیک 15 اسفند 13953,100 توماننمودار جوجه تخمگذار نیک چیک
جوجه تخمگذار های لاین مرغک 15 اسفند 13953,000 توماننمودار جوجه تخمگذار های لاین مرغک
جوجه راس 2,400 6 اردیبهشت 13962,150 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 2,200 6 اردیبهشت 13962,000 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 4 اسفند 13951,750 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد