قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
پولت تخمگذار ال اس ال 21 خرداد 139611,500 توماننمودار پولت تخمگذار  ال اس ال
پولت تخمگذار بونز 21 خرداد 139611,200 توماننمودار پولت  تخمگذار بونز
پولت تخمگذار نیک چیک 15 اسفند 139511,000 توماننمودار پولت  تخمگذار نیک چیک
پولت تخمگذار های لاین مرغک 21 خرداد 139610,500 توماننمودار پولت  تخمگذار های لاین مرغک
جوجه پلاس 2,250 4 مرداد 13962,500 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه تخمگذار ال اس ال 20 تیر 13963,300 توماننمودار جوجه تخمگذار ال اس ال
جوجه تخمگذار بونز 20 تیر 13963,200 توماننمودار جوجه  تخمگذار بونز
جوجه تخمگذار نیک چیک 20 تیر 13963,200 توماننمودار جوجه تخمگذار نیک چیک
جوجه تخمگذار های لاین مرغک 20 تیر 13963,300 توماننمودار جوجه تخمگذار های لاین مرغک
جوجه راس 2,400 4 مرداد 13962,600 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 2,200 1 مرداد 13962,350 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 4 مرداد 13962,450 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد