قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
تخم مرغ 11/5کیلو تبریز 4 مرداد 13965,250 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5کیلو تهران 5 مرداد 13965,400 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 5 مرداد 13965,450 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 4 مرداد 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 5 مرداد 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو تبریز 4 مرداد 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 5 مرداد 13965,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 3,450 5 مرداد 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,550 5 مرداد 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,600 5 مرداد 13964,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 3,550 5 مرداد 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,600 4 مرداد 13965,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 3,600 5 مرداد 13965,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 3,700 5 مرداد 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت تخم مرغ های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.