قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
پرمنگنات چین 14,700 13 تیر 139616,000 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 7,200 5 مرداد 13969,300 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین چینی 1,500 5 مرداد 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 3,250 5 مرداد 13963,500 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 8,000 4 مرداد 13966,300 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 14,000 5 مرداد 139611,500 توماننمودار متیونین دگوسا
زیر گروه افزودنیها