قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
پرمنگنات چین 14,700 6 اردیبهشت 139615,100 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 7,200 6 اردیبهشت 13968,700 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 1,500 6 اردیبهشت 13961,580 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 3,250 6 اردیبهشت 13963,850 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 8,000 6 اردیبهشت 13965,800 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 14,000 6 اردیبهشت 139612,100 توماننمودار متیونین دگوسا
زیر گروه افزودنیها