قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 7 خرداد 1396 گذشته
مرغ کشتار اراک 6 خرداد 13966,500 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 6 خرداد 13966,870 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 7,570 6 خرداد 13967,570 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 6,900 6 خرداد 13966,900 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 6,300 6 خرداد 13966,500 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 6,800 6 خرداد 13966,800 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 6,730 6 خرداد 13966,860 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 6,850 6 خرداد 13966,850 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 7,100 6 خرداد 13967,100 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 6,800 6 خرداد 13966,800 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 6,700 6 خرداد 13966,800 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 6,900 6 خرداد 13966,950 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 6 خرداد 13966,600 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 7,400 6 خرداد 13967,400 توماننمودار مرغ کشتار یزد
زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد