قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 7 خرداد 1396 گذشته
مرغ گوشتی اراک 6 خرداد 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 6 خرداد 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 6 خرداد 13965,150 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4,750 6 خرداد 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 6 خرداد 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 6 خرداد 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4,850 6 خرداد 13964,950 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 4,700 6 خرداد 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 6 خرداد 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 4,900 6 خرداد 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 4,900 6 خرداد 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 4,900 6 خرداد 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 4,800 6 خرداد 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4,700 6 خرداد 13964,850 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 6 خرداد 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 4,850 6 خرداد 13964,950 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4,800 6 خرداد 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 6 خرداد 13964,950 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 3 خرداد 13964,750 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 5,100 6 خرداد 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی یزد
زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت عرفی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد