قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 7 خرداد 1396 گذشته
پرمنگنات چین 26 اردیبهشت 139616,400 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 3 خرداد 13969,800 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین چینی 6 خرداد 13961,650 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 6 خرداد 13963,500 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 6 خرداد 13965,550 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 6 خرداد 139611,900 توماننمودار متیونین دگوسا
زیر گروه افزودنیها