نمودار

جدول قیمت پایانی 2 بندرامام

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
پایانی 2 بندرامام 1,232 2 اردیبهشت 13961,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1,392 2 اردیبهشت 13961,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,242 2 اردیبهشت 13961,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,232 2 اردیبهشت 13961,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,482 2 اردیبهشت 13961,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,312 2 اردیبهشت 13961,312 توماننمودار رشد بندرامام

آخرین خبرها

tools