نمودار

جدول قیمت رشد بندرامام

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
رشد بندرامام 1 مرداد 13961,305 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دانهاي آماده

نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1 مرداد 13961,355 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1 مرداد 13961,225 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1 مرداد 13961,215 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1 مرداد 13961,405 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1 مرداد 13961,305 توماننمودار رشد بندرامام

آخرین خبرها

tools