نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو اراک

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو اراک 2,800 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 2,800 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,000 2 اردیبهشت 13962,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,000 2 اردیبهشت 13962,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2,950 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,000 2 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2,950 2 اردیبهشت 13962,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2,800 2 اردیبهشت 13962,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools