نمودار

جدول قیمت مرغ گوشتی لرستان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی لرستان 5 مرداد 13965,650 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 4 مرداد 13965,700 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 4 مرداد 13965,900 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 4 مرداد 13965,670 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 5 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 4 مرداد 13965,700 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 4 مرداد 13965,700 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 5 مرداد 13965,850 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 5 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 4 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 5 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 5 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 5 مرداد 13965,700 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 5 مرداد 13965,700 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 5 مرداد 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 4 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 5 مرداد 13965,650 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 5 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 4 مرداد 13965,550 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 3 مرداد 13965,600 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 5 مرداد 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools