نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو قزوین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو قزوین 10 اردیبهشت 13963,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 10 اردیبهشت 13963,000 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 10 اردیبهشت 13963,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 10 اردیبهشت 13963,150 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 10 اردیبهشت 13963,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 10 اردیبهشت 13963,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 10 اردیبهشت 13963,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 10 اردیبهشت 13963,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools