نمودار

جدول قیمت سویا ناب دانه

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا ناب دانه 1,530 29 شهریور 13961,515 تومان

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا 15 شهریور 13961,340 تومان
سویا پلت آرژانتین 29 شهریور 13961,540 تومان
سویا پلت برزیل 1,510 26 شهریور 13961,460 تومان
سویا خاوردشت 1,530 28 شهریور 13961,510 تومان
سویا طلای سفید 23 شهریور 13961,490 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 1,515 29 شهریور 13961,500 تومان
سویا کلهرامام 25 شهریور 13961,380 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 885 29 شهریور 1396890 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 27 شهریور 1396895 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 805 29 شهریور 1396795 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 23 شهریور 1396905 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 815 29 شهریور 1396805 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 29 شهریور 1396820 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 29 شهریور 1396845 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 15 شهریور 13961,340 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 29 شهریور 13961,540 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 1,510 26 شهریور 13961,460 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا خاوردشت 1,530 28 شهریور 13961,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 23 شهریور 13961,490 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,515 29 شهریور 13961,500 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 25 شهریور 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,530 29 شهریور 13961,515 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 1,800 29 شهریور 13961,760 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 21 شهریور 13961,180 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,290 29 شهریور 13961,270 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آخرین خبرها

tools