نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو تبریز

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5,000 1 مرداد 13964,750 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5کیلو تبریز 5,250 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5کیلو تهران 5,400 1 مرداد 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 5,450 1 مرداد 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 5,100 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 5,150 1 مرداد 13964,930 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو تبریز 5,200 1 مرداد 13964,850 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 5,300 1 مرداد 13965,050 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 4,950 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5,150 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5,000 1 مرداد 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5,000 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5,000 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5,030 1 مرداد 13964,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5,000 1 مرداد 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools