نمودار

جدول قیمت سویا برزیل

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا برزیل 31 تیر 13961,340 تومان

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اکسدانه 5 مرداد 13961,520 تومان
سویا پلت آرژانتین 5 مرداد 13961,400 تومان
سویا خاوردشت 5 مرداد 13961,375 تومان
سویا طلای سفید 5 مرداد 13961,400 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 5 مرداد 13961,355 تومان
سویا کلهرامام 5 مرداد 13961,305 تومان
سویا ناب دانه 5 مرداد 13961,375 تومان
سویا یگانه خزر 2 مرداد 13961,445 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 5 مرداد 1396985 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین 5 مرداد 1396720 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت اکراین دیربارشو 4 مرداد 1396720 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 3 مرداد 1396765 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 5 مرداد 1396725 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 5 مرداد 1396780 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 5 مرداد 1396750 توماننمودار ذرت روس
سویا اکسدانه 5 مرداد 13961,520 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 31 تیر 13961,340 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 5 مرداد 13961,400 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 5 مرداد 13961,375 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 5 مرداد 13961,400 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 5 مرداد 13961,355 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 5 مرداد 13961,305 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 5 مرداد 13961,375 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2 مرداد 13961,445 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 5 مرداد 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 5 مرداد 13961,135 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله آفتاب 1 مرداد 1396925 توماننمودار کنجاله آفتاب

آخرین خبرها

tools