نمودار

جدول قیمت سویا پلت آرژانتین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا پلت آرژانتین 6 خرداد 13961,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اکسدانه6 خرداد 13961,555 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل6 خرداد 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا خاوردشت6 خرداد 13961,525 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید6 خرداد 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه6 خرداد 13961,445 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام6 خرداد 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه6 خرداد 13961,495 توماننمودار سویا ناب دانه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 6 خرداد 1396905 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 6 خرداد 1396865 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
ذرت اکراین دیربارشو 6 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 6 خرداد 1396830 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 6 خرداد 1396935 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 26 اردیبهشت 1396775 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 3 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت روس
سویا اکسدانه 6 خرداد 13961,555 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 6 خرداد 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 6 خرداد 13961,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 6 خرداد 13961,525 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 6 خرداد 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 6 خرداد 13961,445 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 6 خرداد 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 6 خرداد 13961,495 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 6 خرداد 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools