نمودار

جدول قیمت سویا پلت آرژانتین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا پلت آرژانتین 10 اردیبهشت 13961,480 توماننمودار سویا پلت آرژانتین

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل10 اردیبهشت 13961,470 توماننمودار سویا برزیل
سویا خاوردشت10 اردیبهشت 13961,480 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید10 اردیبهشت 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه10 اردیبهشت 13961,400 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام10 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه10 اردیبهشت 13961,450 توماننمودار سویا ناب دانه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 10 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 10 اردیبهشت 1396775 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 3 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 10 اردیبهشت 1396630 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 10 اردیبهشت 1396795 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 10 اردیبهشت 1396760 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 فروردین 1396770 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 10 اردیبهشت 1396745 توماننمودار ذرت روس
سبوس گندم تهران 9 اردیبهشت 1396670 توماننمودار سبوس گندم تهران
سویا اتکا 30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 10 اردیبهشت 13961,470 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 10 اردیبهشت 13961,480 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 10 اردیبهشت 13961,480 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 10 اردیبهشت 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 10 اردیبهشت 13961,400 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 10 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 10 اردیبهشت 13961,450 توماننمودار سویا ناب دانه

آخرین خبرها

tools