نمودار

جدول قیمت ذرت برزیل دیربارشو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت برزیل دیربارشو 3 خرداد 1396915 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت اکراین دیربارشو3 خرداد 1396815 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد3 خرداد 1396840 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل زودبارشو26 اردیبهشت 1396775 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس3 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت روس

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 3 خرداد 1396885 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین دیربارشو 3 خرداد 1396815 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 3 خرداد 1396840 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 3 خرداد 1396915 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 26 اردیبهشت 1396775 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 3 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 21 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 24 اردیبهشت 13961,575 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 3 خرداد 13961,445 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 3 خرداد 13961,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 3 خرداد 13961,515 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 3 خرداد 13961,480 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 3 خرداد 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 3 خرداد 13961,395 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 3 خرداد 13961,485 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 3 خرداد 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools