نمودار

جدول قیمت ذرت برزیل دیربارشو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت برزیل دیربارشو 740 1 مرداد 1396725 تومان

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت اکراین 710 28 تیر 1396700 تومان
ذرت اکراین دیربارشو 1 مرداد 1396695 تومان
ذرت امیر آباد 765 1 مرداد 1396765 تومان
ذرت برزیل زودبارشو 785 1 مرداد 1396785 تومان
ذرت روس 750 31 تیر 1396750 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 28 تیر 1396975 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین 710 28 تیر 1396700 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت اکراین دیربارشو 1 مرداد 1396695 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 765 1 مرداد 1396765 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 740 1 مرداد 1396725 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 785 1 مرداد 1396785 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 750 31 تیر 1396750 توماننمودار ذرت روس
سویا اکسدانه 1,520 31 تیر 13961,515 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 31 تیر 13961,340 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,400 1 مرداد 13961,400 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,385 1 مرداد 13961,380 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1,450 1 مرداد 13961,450 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,365 1 مرداد 13961,360 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,315 1 مرداد 13961,310 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,385 1 مرداد 13961,380 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 1,445 31 تیر 13961,445 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 1 مرداد 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 1,135 1 مرداد 13961,135 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله آفتاب 1 مرداد 1396925 توماننمودار کنجاله آفتاب

آخرین خبرها

tools