قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 4 بهمن 1395 گذشته
مرغ گوشتی اراک 3 بهمن 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 3 بهمن 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 3 بهمن 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 3 بهمن 13954,000 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 3 بهمن 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 3 بهمن 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 3 بهمن 13954,350 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 3 بهمن 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 2 بهمن 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 3 بهمن 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 3 بهمن 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 3 بهمن 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 3 بهمن 13954,100 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 3 بهمن 13954,200 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 3 بهمن 13954,450 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 3 بهمن 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 3 بهمن 13954,400 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 3 بهمن 13954,650 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 3 بهمن 13954,300 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 3 بهمن 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی یزد
زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت عرفی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد