قیمت های روزانه دانهاي آماده

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
آغازین بندرامام 1,385 28 اسفند 13951,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,245 28 اسفند 13951,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,235 28 اسفند 13951,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,475 28 اسفند 13951,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,315 28 اسفند 13951,312 توماننمودار رشد بندرامام
زیر گروه دانهاي آماده