قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 3,450 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,550 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,600 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 3,550 30 دی 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,600 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 3,600 30 دی 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 3,700 30 دی 13953,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت تخم مرغ های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.