قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
پرمنگنات چین 14,700 4 اسفند 139514,500 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 7,200 4 اسفند 13956,900 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 1,500 4 اسفند 13951,420 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 3,250 4 اسفند 13953,800 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 8,000 1 اسفند 13956,950 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 14,000 1 اسفند 139513,800 توماننمودار متیونین دگوسا
زیر گروه افزودنیها