قیمت های روزانه افزودنیها

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
پرمنگنات چین 14,700 21 اسفند 139514,500 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 7,200 21 اسفند 13956,700 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 1,500 21 اسفند 13951,500 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 3,250 21 اسفند 13953,750 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 8,000 21 اسفند 13956,250 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 14,000 21 اسفند 139512,600 توماننمودار متیونین دگوسا
زیر گروه افزودنیها