قیمت های روزانه ويتامينها

نام محصول 6 اسفند 1395 گذشته
A باسف 24 بهمن 1395202,000 توماننمودار A باسف
B1 ادیسه او 24 بهمن 1395262,000 توماننمودار B1 ادیسه او
B12 باسف 24 بهمن 1395146,000 توماننمودار B12 باسف
B2 باسف 24 بهمن 1395143,000 توماننمودار B2 باسف
B6 ادیسه او 24 بهمن 1395242,000 توماننمودار B6 ادیسه او
D3 باسف 24 بهمن 139589,000 توماننمودار D3 باسف
E باسف 24 بهمن 139536,000 توماننمودار E باسف
k3 لوهمن 24 بهمن 139575,000 توماننمودار k3 لوهمن
نیاسین ادیسه او 24 بهمن 139536,000 توماننمودار نیاسین ادیسه او
زیر گروه ويتامينها