قیمت های روزانه ويتامينها

نام محصول 4 بهمن 1395 گذشته
A باسف 22 دی 1395198,000 توماننمودار A باسف
B1 ادیسه او 22 دی 1395260,000 توماننمودار B1 ادیسه او
B12 باسف 22 دی 1395150,000 توماننمودار B12 باسف
B2 باسف 22 دی 1395150,000 توماننمودار B2 باسف
B6 ادیسه او 22 دی 1395240,000 توماننمودار B6 ادیسه او
D3 باسف 22 دی 139589,000 توماننمودار D3 باسف
E باسف 22 دی 139537,000 توماننمودار E باسف
k3 لوهمن 22 دی 139575,000 توماننمودار k3 لوهمن
نیاسین ادیسه او 22 دی 139536,000 توماننمودار نیاسین ادیسه او
زیر گروه ويتامينها