قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 2 بهمن 1395 گذشته
مرغ کشتار اراک 30 دی 13955,900 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 30 دی 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 30 دی 13956,720 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 30 دی 13956,300 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 30 دی 13955,800 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 30 دی 13956,100 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 30 دی 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 30 دی 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 30 دی 13956,000 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 30 دی 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 30 دی 13956,350 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 30 دی 13955,800 توماننمودار مرغ کشتار همدان
زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد