قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 9 فروردین 1396 گذشته
مرغ کشتار اراک 7 فروردین 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 7 فروردین 13966,650 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 8 فروردین 13967,420 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 7 فروردین 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 8 فروردین 13966,200 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 8 فروردین 13966,800 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 8 فروردین 13967,180 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 8 فروردین 13967,100 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 8 فروردین 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 8 فروردین 13966,600 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 8 فروردین 13967,180 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 7 فروردین 13966,900 توماننمودار مرغ کشتار همدان
زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد