قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 4 بهمن 1395 گذشته
مرغ کشتار اراک 3 بهمن 13955,900 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 3 بهمن 13956,270 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 3 بهمن 13956,720 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 3 بهمن 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 3 بهمن 13955,700 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 3 بهمن 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 3 بهمن 13956,070 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 3 بهمن 13956,400 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 3 بهمن 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 3 بهمن 13956,200 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 3 بهمن 13956,550 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 3 بهمن 13955,800 توماننمودار مرغ کشتار همدان
زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد