قیمت های روزانه مرغ كشتار

نام محصول 6 اسفند 1395 گذشته
مرغ کشتار اراک 5 اسفند 13956,900 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 5 اسفند 13957,250 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 5 اسفند 13957,270 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 5 اسفند 13957,300 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 5 اسفند 13957,000 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 5 اسفند 13957,400 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 5 اسفند 13957,180 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 5 اسفند 13957,650 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 5 اسفند 13957,150 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 5 اسفند 13957,250 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 5 اسفند 13957,220 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 5 اسفند 13957,000 توماننمودار مرغ کشتار همدان
زیر گروه مرغ كشتار
کلیه قیمت های اعلام شده مرغ کشتار، قیمت های درب خروجی کشتارگاه ها و بصورت عرفی اعلام می گردد