قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 9 فروردین 1396 گذشته
مرغ گوشتی اراک 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 28 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 8 فروردین 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 28 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 8 فروردین 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 8 فروردین 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 28 اسفند 13954,600 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 8 فروردین 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 8 فروردین 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 8 فروردین 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 8 فروردین 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 8 فروردین 13964,550 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 28 اسفند 13954,800 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 8 فروردین 13965,250 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 8 فروردین 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 28 اسفند 13955,150 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 28 اسفند 13954,750 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 8 فروردین 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی یزد
زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت عرفی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد